JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO?
1. Załóż konto w naszym sklepie internetowym.
2. Zrób zakupy za min. 40 zł (każde 40 wydanych złotych to 1 zł do Twojej skarbonki).
3. Zbieraj złotówki i zamieniaj je w dowolnym momencie na kupon rabatowy (minimalna kwota rabatu to 10 zł).

Jeśli chcesz zobaczyć swoje konto lojalnościowe -> kliknij tutaj


REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGOI. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego (zwanego dalej Programem) dla Klientów internetowego sklepu zoologicznego ZOO-MAR (zwanego dalej Sklepem).
2. Organizatorem programu jest sklep zoologiczny ZOO-MAR z siedzibą w Raciborzu zwany dalej Organizatorem.
3. Program rozpoczyna się w dniu 12.07.2021 i obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie.II. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna.
2. Uczestnikami Programu mogą być obywatele polscy i obcokrajowcy mieszkający w Polsce.
3. Z uczestnictwa w Programie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie jest założenie konta Klienta (w przypadku zakupów w trybie Gościa nie będzie można skorzystać z Programu).III. Zasady programu


1. Każdorazowo, przy dokonaniu zakupu dowolnych produktów w Sklepie za kwotę 40 zł, klient otrzyma na swoje konto lojalnościowe 1 zł (odkładane do wirtualnej skarbonki).
2. Wielokrotność wydanych 40 zł to wielokrotność otrzymywanych 1 zł.
3. Klient otrzymuje złotówki wyłącznie po dostarczeniu przesyłki. Odmowa przyjęcia paczki lub jej odesłanie spowoduje anulowanie otrzymanych złotówek.
4. Zebranie 10 zł na koncie lojalnościowym (patrz: Moje Konto – Program lojalnościowy) umożliwia wygenerowanie kuponu rabatowego, który może zostać wykorzystany na dowolne zakupy.
5. Minimalna ilość złotówek potrzebna do wygenerowania kuponu to 10. Górnej granicy Organizator nie określa.
6. Po wygenerowaniu kuponu rabatowego będzie on ważny przez okres roku.
7. Niewykorzystana z rabatu kwota przechodzi dalej – generowany jest kolejny kupon.
8. Klient ma możliwość wykorzystania dowolnej ilości rabatów jakie już otrzymał.IV. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych (zwany dalej Administratorem) Klientów jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu korzystania z Programu Lojalnościowego (w tym otrzymywania nagród oraz realizowania bonów). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Programie niezbędny do przystąpienia przez Klienta do Programu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia.
2. Dane Uczestników mogą zostać udostępnione Technicznemu wykonawcy w celu obsługi Programu Lojalnościowego. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Klientom, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: m.machalski@zoo-mar.pl.
5. Organizator oświadcza, iż dane Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
6. Dane Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.V. Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
2. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.
3. Klient może zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące działania Programu drogą elektroniczną na adres: info@zoomarki.zoo-mar.pl.